Link

Kalkulator nadpłat frankowych mec. Czabańskiego

powyższy link, kieruje do strony z opisem założeń kalkulatora i arkusza kalkulacyjnego

Na stronie PomocFrankowiczom.pl dr Jacek Czabański opublikował kalkulator umożliwiający samodzielne wyliczenie wysokości:

  1. nadpłaty, jaką jest skutkiem stosowania nielegalnych przeliczeń walutowych
    (nadwyżka będzie podlegać zwrotowi wraz z odsetkami, po wyroku odfrankowującym kredyt)
  2. kwoty rozliczenia stron w przypadku stwierdzenia nieważności całej umowy kredytu przez sąd

Tutaj link kieruje bezpośrednio do arkusza kalkulacyjnego.

Dzięki kalkulatorowi poznasz przybliżoną Wartość Przedmiotu Sporu (WPS) z bankiem. Dokładne wyliczenie nadwyżki / kwoty rozliczenia wymaga uwzględnienia parametrów dokładnie określonych w Twojej umowie, czyli np. dzień spłaty, sposób obliczania LIBOR itp.

Wyrok (…) ma charakter prejudykatu we wszystkich sporach z przedsiębiorcą, przeciw któremu został wydany, dotyczących postanowień powielających postanowienia zbadane w kontroli abstrakcyjnej (art. 479 ( 43) k.p.c.).

Sąd Rejonowy w Warszawie
(sygn. akt. VI C 1713/15)

PREJUDYKAT to taki sądowy precedens, wytyczna dla sądu, jak ma orzekać, która bazuje na tzw. powadze rzeczy osądzonej wcześniej. Frankowymi prejudykatami są prawomocne wyroki Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKIK) dot. niedozwolonych przeliczeń walutowych, które zostały wpisane do Rejestru Klauzul Niedozwolonych prowadzonego Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK).

 

SOKIK zbadał sprawę i stwierdził, że nieobiektywne sposoby ustalania kursów walut przez bank nie wiążą kredytobiorców (konsumentów). W praktyce oznacza to, że klienci mBanku, Millennium, BPH, DNB Nord, którzy mają w umowach zapisy z rejestru UOKIK, są w super sytuacji procesowej, bo nie muszą udowadniać że przeliczniki są wobec nich bezskuteczne. Sąd rozpatrujący sprawę frankowicza z prejudykatowego banku powinien przyjąć rozstrzygnięcie SOKIK za własne. Dlaczego? Zobacz art. 23d Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Abecadło frankowicza

Tutaj znajdziesz Abecadło Frankowicza, czyli 10 rzeczy, które powinieneś zrobić, kiedy jesteś dopiero na samym początku drogi prowadzącej do uwolnienia się od fikcyjnego franka w Twoim kredycie. Jest to wersja „po taniości” i bez zbytniej szczegółowości. Na niuanse przyjdzie jeszcze pora. Najpierw podstawy!! Zobacz 2 minutowy komentarz prawnika mec. Mazur mówi o nielegalności problemu frankowego Zobacz 25 minutowy program „Chodzi…

Link

Sąd Okręgowy potwierdza nieważność umowy o tzw. kredyt denominowany i zakaz waloryzacji kredytów

wyrok z uzasadnieniem to lektura obowiązkowa – polecam przeczytać kilka razy!!

W grudniu 2016r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok (sygn. akt. III C 75/16) korzystny dla frankowicza i wręcz miażdżący dla banku!!! Mec. Krzysztof Orski, który reprezentował kredytobiorcę, przygotował pozew, którego argumentacja została podzielona przez sąd (najpewniej w całej rozciągłości).
 

Oto krótki komentarz autora pozwu mec. Orskiego:

Największą wartością tego orzeczenia jest kompleksowe podejście do tematu tzw. kredytów „we frankach” dokonane w oparciu o logiczną analizę obowiązujących przepisów prawa.
mec. Krzysztof Orski, KonieczCHF.pl

 

Przeczytaj dłuższy komentarz mec. Orskiego do wyroku.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż tak skonstruowana umowa nie stanowi umowy kredytu, zawiera bowiem liczne odstępstwa od definicji legalnej zawartej w prawie bankowym.

(…)

Zobowiązanie kredytobiorcy polega na spłacie wykorzystanej części kredytu wraz z odsetkami i zapłaty umówionej prowizji. W omawianej sprawie wartość kredytu wyrażona została we franku szwajcarskim, natomiast wypłata kredytu i ustalenie wysokości raty odnosiło się do złotych polskich. W tej sytuacji kredytobiorca nigdy nie spłaca nominalnej wartości kredytu, bowiem z uwagi na różnice kursowe zawsze będzie to inna kwota (należy pamiętać, iż kredyt uruchomiono w złotych, a nie we franku szwajcarskim).

Sąd Okręgowy w Toruniu
(sygn. akt. I C 916/16)

Kwoty pobierane przez bank od powoda przy uwzględnieniu abuzywnego mechanizmu stanowią nadwyżkę. Skoro mechanizm waloryzacji nie wiąże, to oznacza, że bank wykorzystując ten mechanizm pobrał kwoty bez podstawy prawnej.

(…)

Powodowi przysługuje zatem roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia.

(…)

Odsetki ustawowe za opóźnienie od należnej powodowi kwoty zostały zasądzone od pozwanego na podstawie art. 455, 481 §1 k.c.
Sąd Rejonowy w Warszawie
(sygn. akt. VI C 1713/15)

Kwestionowaną klauzulę uznać należało równocześnie za sprzeczną z dobrymi obyczajami i rażąco naruszającą interesy konsumentów. Celem ubezpieczenia niskiego wkładu pozostawało zagwarantowanie pozwanemu Bankowi możliwie największych profitów przy równoczesnym (kosztem powodów) ograniczeniu ryzyka gospodarczego związanego z dokonaną czynnością bankową.
Sąd Okręgowy w Łodzi
(sygn. akt. III Ca 391/16)

Przy tym w przypadku operacji wykonywanych na podstawie niniejszej umowy, wymiany walutowe odbywały się jedynie „na papierze”, dla celów księgowych, natomiast do faktycznego transferu wartości dewizowych w którąkolwiek stronę nie dochodziło. W efekcie różnica pomiędzy kursem zakupu danej waluty a kursem sprzedaży tej waluty przez bank, ustalanych wyłącznie przez pozwanego, stanowiła jego czysty dochód, zwiększający dodatkowo koszty kredytu dla klienta. W tym mechanizmie wyjątkowo mocno zauważalna była sprzeczność postanowienia § 11 ust. 4 umowy z dobrymi obyczajami, stanowiąc rażące naruszenie interesów powódki.
Sąd Apelacyjny w Szczecienie
(sygn. art. I ACa 16/15)

Reklamacja ws. zmiany LIBOR 3M CHF

Każdy może, ale mało kto sprawdza poprawność bankowych wyliczeń. Tymczasem taka kontrola wydaję się być konieczna, bo jak życie pokazuje banki nie zawsze rzetelnie wykonują umowy, których warunki same ustalają. Dotyczy to także sposobu ustalania i zmiany wysokości oprocentowania kredytu. Błędy w sztuce bankowej to skutek braku należytej staranności zawodowej profesjonalnych uczestników rynku finansowego. Skutki finansowe błędów banków ponosi zwykle…

Link

Wzór na raty kredytowe wg KNF (link)

Większość kredytobiorców nie wie jak zweryfikować, czy bank prawidłowo wylicza raty wysokość rat kredytu. Na szczęście w 2013 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała poradnik „Czy rata mojego kredyt nie jest za wysoka?”. Piotr Śliwka, autor publikacji, w przystępny sposób opisuje metody wyznaczania:

  • rat malejących (spłata kredytu ze stałą częścią kapitałową)
  • rat równych (spłata kredytu w stałych ratach)

Na podstawie tego poradnika, każdy może samodzielnie przygotować arkusz kalkulacyjny i sprawdzić poprawność bankowych wyliczeń. Jest to szczególnie istotne w przypadku rat równych, gdzie wysokość raty kapitałowej (zmniejszającej saldo kredytu do spłaty) zależy od tego w jaki sposób, bank uregulował w umowie (regulaminie) sposób wyliczania odsetek:

  • za każdy dzień albo,
  • za każdy dzień, a każdy miesiąc ma 30 dni

Ilość dni ma wpływ na wysokość wynagrodzenie banku (odsetki) oraz wysokość kapitału do spłaty.

Sprawdź, czy Twój wyliczał raty w sposób prawidłowo w miesiącu lutym,
bo możliwie że pobierał za dużo odsetek i nieprawidłowo amortyzował kapitał.