Kredyt CHF

Gdy bank oszukuje, a klient prawo egzekwuje,
to zawyżona rata jest jak lokata.

Nadpłata. Twoja lokata!

W niniejszej sprawie umowa kredytowa w spornych przepisach §2 ust. 1 i 2, §3 ust. 2 oraz §5 ust. 5 przedstawiała mechanizm przeliczeniowych, który w ocenie Sądu kształtuje prawa i obowiązki powodów w sposób godzący w dobre obyczaje, rażąco naruszając ich interesy.
(…)
Tak skonstruowany mechanizm przewalutowania kredytu prowadzi do nieuzasadnionego świadczenia pieniężnego po stronie powodowej, które następnie oprocentowane zgodnie z postanowieniami mowy.

Sąd Rejonowy we Wrocławiu
(sygn. akt: XIV C 2227/15)

Sąd Rejonowy napisał także w uzasadnieniu tego wyroku z 2016-08-01:
„Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości.
Powódka domagała się zapłaty kwoty 39.993,37zł wraz z odsetkami podnosząc, iż kwota ta stanowiła świadczenie nienależne pobrane przez stronę pozwaną w oparciu o klauzule abuzywne zawarte w umowie kredytu hipotecznego.”

2017-08-10 Sąd Okręgowy podtrzymał wyrok Sądu Rejonowego (sygn. akt II Ca 2227/16).

PRAWOMOCNE ODFRANKOWIENIE KREDYTU w 2 lata

 • we wrześniu 2015r. klient pozywa bank
 • w sierpniu 2016r. klient wygrywa nieprawomocnie
 • w sierpniu 2017r. klient wygrywa prawomocnie

Prawnikiem kredytobiorcy była r.pr. Agnieszka Sobczak z K&L Legal Granat i Wspólnicy Sp. K.

Ocena postanowień umowy dokonywana być powinna według zasad przewidzianych w art. 385 1 k.c., a zatem według stanu z chwili jej zawarcia oraz w okolicznościach jej zawarcia, przy uwzględnieniu umów pozostających z nią w związku, stosownie do art. 385 2 k.c. oraz art. 4 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz. U. UE L z 21 kwietnia 1993 r., dalej: „dyrektywa 93/13.”). Nie są objęte tą oceną kwestie związane z wykonywaniem umowy.

Sąd Najwyższy
(sygn. akt. IV CSK 285/16)

Uznanie mechanizmów zmiany oprocentowania oraz przewalutowania za prawnie wadliwe, przy braku innych postanowień umownych w tym zakresie, musi prowadzić w świetle dokonanych powyżej rozważań do stwierdzenia, że powódka swoje zobowiązanie powinna spłacać przy zastosowaniu pozostałych postanowień a w tym oprocentowanie 3,36% o jakim mowa w § 2 ust. 4 z pominięciem przeliczeń po kursie (…), kwota i waluta jak również oprocentowanie kredytu nadal bowiem jest określone w umowie,

Sąd Rejonowy we Wrocławiu
(sygn. akt: XIV C 2726/15)

Sąd Rejonowy napisał także w uzasadnieniu tego wyroku z 2016-07-20:
„Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości.
Powódka domagała się zapłaty kwoty 54.182,35 zł wraz z odsetkami podnosząc, iż kwota ta stanowiłą świadczenie nienależne pobrane przez stronę pozwaną w oparciu o klauzule abuzywne zawarte w umowie kredytu hipotecznego.”

2017-07-20 Sąd Okręgowy uznał apelację banku za oczywiście bezzasadną (sygn. akt II Ca 2200/16).

PRAWOMOCNE ODFRANKOWIENIE KREDYTU w 2 lata

 • w sierpniu 2015r. klient pozywa bank
 • w lipcu 2016r. klient wygrywa nieprawomocnie
 • w lipcu 2017r. klient wygrywa prawomocnie

Santander Consumer Bank musi po wyroku:

 1. zwrócić nadpłatę wynikająca ze stosowania nielegalnych przeliczeń walutowych
 2. zapłacić odsetki od nadpłaty tj. kwoty nielegalnie zawyżonych i pobranych od klienta rat
 3. zwrócić koszty zastępstwa procesowego klientowi (koszt prawnika wg stawek określonych prawem)
 4. skorygować harmonogramy na przeszłość tj. liczyć raty od wypłaconej kwoty PLN z oprocentowaniem LIBOR CHF + marża banku (określona w umowie)
 5. skorygować wpisy dotyczące kredytu w Biurze Informacji Kredytowej

Prawnikiem kredytobiorcy była r.pr. Agnieszka Sobczak z K&L Legal Granat i Wspólnicy Sp. K.

Media o sprawie: Gazeta Wrocławska

Reklamacja: kursy walutowe (rynkowe i bankowe)

W umowach tzw. kredytów frankowych przeliczenia walutowe są na porządku dziennym. W moim przypadku, bank wypłacił mi PLN (bo w umowie są PLN, bo kupowałem mieszkanie za PLN), a potem wypłaconą kwotę przeliczył na CHF. Następnie na podstawie salda kredytu w CHF wylicza wysokość rat w CHF, które potem pobiera z mojego konta już PLN. Tylko skąd mam wiedzieć, że…

Reklamacja bez odpowiedzi, bo bank czeka na wyrok

Jeśli masz zastrzeżenia wobec banku, to lepiej złóż reklamację zanim go pozwiesz. Dlaczego? Bo gdy sprawa jest w sądzie to bank nie znajduje uzasadnienia do udzielenia odpowiedzi na reklamację. Oto treść wiadomości e-mail, jaką ostatnio otrzymałem (prawdopodobnie z banku):   Być może nie wiecie, ale Ustawa reklamacyjna nie przewiduje żadnych wyjątków, które zwalniałby bank z obowiązku udzielenia odpowiedzi!! Zatem trzeba…

W niniejszej sprawie kredyt udzielony został w istocie w złotych polskich, zaś frank szwajcarski pełnił jedynie funkcję waloryzacyjną. Będąc wskaźnikiem waloryzacyjnym, frank nie może stać się przedmiotem żądania przed Sądem.

Sąd Okręgowy w Olsztynie
(sygn. akt: I C 478/16)

Sąd napisał także w uzasadnieniu tego wyroku z 2017-04-13:
„Tak skonstruowana umowa nie stanowi umowy kredytu, jest nieważna na podstawie art. 58 §1 k.c. w całości, zawiera bowiem liczne odstępstwa od definicji legalnej zawartej w prawie bankowym”.

Reklamacja ws. niestosowania Kodeksu Etyki Bankowej

Banki będące członkami Związku Banków Polskich (ZBP) zobowiązane są do przestrzegania Kodeksu Etyki Bankowej (KEB). Co ważne i ciekawe, ten kodeks zawiera cały szereg wytycznych – dobrych praktyk – określających prawidłowe zachowanie banku wobec Klienta (zobacz stronę nr 4 KEB). Jednak Getin Noble Bank, którego działania doświadczam na własnej skórze, chyba ma w głębokim poważaniu samoregulację branży bankowej. W związku…

Link

5×5 – jak walczyć z umownymi CHF (TVP Info, 22-05-2017)

Aby obejrzeć program, kliknij w powyższy link. Naprawdę warto. Polecam.

 

22.05.2017 Telewizja Polska wyemitowała program „5×5”, poświęcony tzw. kredytom frankowym.

 

Jacek Łęski, dziennikarz TVP, pokazuje w 5-cio minutowych blokach, jak rozwiązać 5 problemów kredytobiorców NIBY-CHF:

 1. ubezpieczenie niskiego wkładu – jak odzyskać zwrot zapłaconych składek,
 2. klauzula indeksacyjna – jak odwalutować kredyt i obniżyć raty o połowę,
 3. nieważność umowy – jakie może wyglądać rozliczenie z bankiem,
 4. zero haraczu – jak dać się pozwać i wygrać z bankiem,
 5. pomoc prawna – gdzie można ją znaleźć.

Gośćmi odcinka byli:

 • Bartosz Wyżykowski – ekspert z Biura Rzecznika Finansowego
 • Arkadiusz Szcześniak  – prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu

Ponadto wypowiadali się także prawnicy, prowadzący sprawy przeciwko nieuczciwym bankom:

 • Barbara Garlacz
 • Krzysztof Orski
 • Magdalena Tylipska
 • Marcin Szymański

 

UOKIK kontroluje legalność zmian warunków kredytu

Do banku można składać różne reklamacje. Jednak jeśli zastrzeżenia klienta budzi sposób, w jaki bank zmienia zasady umowy (regulamin i cennik) w jej trakcie, to z dużym prawdopodobieństwem odpowiedź będzie następująco: „nie uznajemy, bo wszystko jest OK”. Co wtedy można zrobić? Ja postanowiłem złożyć zawiadomienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK), aby wszczął postępowanie wobec Getin Noble Banku. Urząd…

Bank płaci odsetki ustawowe za swój błąd

Getin Noble Bank, jak każdy bank który kredytuje mieszkanie, żąda aby klient ubezpieczył nieruchomość. Jeśli klient tego nie zrobi, to bank wspaniałomyślnie wyręcza go – kupuje polisę i obciążą klienta kosztami – GIGANTYCZNYMI KOSZTAMI. Pomimo tego, że 20.12.2016 bank dostał, co chciał, to 7.01.2017 Getin Noble Bank bezzasadnie obciążył mnie kwotą 76,73 PLN (miesięczna składka za polisę portfelową). Po 20…