Kredyt CHF

Kiedyś wciskany przez banki, dziś unieważniany przez sądy.
Klienci odzyskują pieniądze, bo umowy kredytowe są nieuczciwe.

ile wynosi Twoja nadpłata?

Autor: Zenon Frankster

Konsument, który pozwał Getin Noble Bank ws. tzw. kredytu frankowego z 2008r. Ekspert w zakresie matematyki finansowej - wyliczam nadpłaty kredytowe

Oczywistym jest przy tym, że powodowie faktycznie nie potrzebowali jakiejkolwiek sumy franków szwajcarskich. Kredyt zaciągnęli bowiem na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego od dewelopera, położonego w G.

W konsekwencji Sąd uznał, że w sprawie nie zaistniały żadne okoliczności, które mogłyby świadczyć o tym, że zgodną wolą stron było stwierdzenie, że kredyt został udzielony, wbrew literalnemu zapisowi w umowie, we franku szwajcarskim. Powodowie byli zainteresowani uzyskaniem jak najkorzystniejszego kredytu, potrzebowali złotówek, nie zaś franków. To zaś jakich mechanizmów finansowych Bank zamierzał użyć, by udostępnić powodom kredyt o wskazanym w umowie oprocentowaniu, nie zostało wyrażone w umowie, nie było też objęte wiedzą powodów.
Sąd Rejonowy w Warszawie
(sygn. akt XVI C 2914/16

Klient pozywa PKO BP (Nordea) i wygrywa w 2 lata

 • Klient pozywa PKO BP / Nordea w październiku 2016r.
 • Klient wygrywa z PKO BP / Nordea  w styczniu 2019r. (wyrok nieprawomocny),
  umowa Nordea Habiat jest nieważna
  Bank ma zwrócić pieniądze, o które wnosił klient.

Sędzia przytacza bogate orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.


ważne fragmenty wyróżnione kolorem

mBank ikona frankowości

Być może nie wiesz – a wiedzieć powinieneś – że poniższy zapis znajdujący się w większości umów o kredyt waloryzowany CHF, autorstwa mBanku (dawniej BRE Banku), jest oficjalnie uznany za niedozwolone postanowienie umowne. Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty…

Natomiast pozwany nie udowodnił czy, a jeśli tak to w którym miejscu tkwią błędy rachunkowe wyliczeń przedstawionych przez powodów. W tej sytuacji, dokonując analizy tychże wyliczeń, sąd uznał je za prawidłowe i mogące stanowić podstawę ustaleń faktycznych. Zatem nie było konieczności odwoływania się do pomocy biegłego sądowego. Sam aspekt rachunkowy wyliczenia przedstawionego przez powodów nie był w sprawie kwestionowany.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
(sygn. akt VI C 1792/17)

Klient pozywa mBank i wygrywa w 1,5 roku

 • Klient pozywa mBank w sierpniu 2017r.
 • Klient wygrywa z mBankiem w styczniu 2019r. (wyrok nieprawomocny)

 

Sąd zdecydował

umowa kredytu łącząca strony pozostaje ważna, lecz z wyłączeniem wszystkich zapisów dot. klauzul indeksacyjnych (waloryzacyjnych). Kredyt o jakim tu mowa jest wobec tego kredytem złotówkowym. Spłacie podlega kwota nominalna z ustalonym w umowie zmiennym oprocentowaniem według stawki LIBOR. Bank ma zwrócić klientowi nadpłatę z odstekami.

 
W niniejszej sprawie sędzia przytacza bogate orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Pamiętaj, że Polska jest w UE, a prawo wspólnotowe ma pierwszeństwo przed prawem krajowym!


WAŻNE fragmenty wyróżnione KOLOREM

 

 • ZIELONY – twierdzenia klienta
 • CZERWONY – twierdzenia banku
 • ŻÓŁTY – sąd ustalił
 • NIEBIESKI – sąd zważył

 

Tymczasem w mojej sprawie

sąd uznał, że opinia biegłego była potrzebna do wyliczenia nadpłaty. Zobacz tezę dowodową (zadanie, jakie sąd zlecił biegłemu). Niestety wykryłem i zgłosiłem sądowi błędy w opinii biegłego, tak jak wykryłem błędy w systemie banku. W konsekwencji potrzebne były opinie uzupełniające… co wydłużyło proces o 1,5 roku! W międzyczasie zmienił się sędzia, który postanowił zawiesić sprawę do wydania wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości UE.

Zenon Frankster

Konsument, który pozwał Getin Noble Bank ws. tzw. kredytu frankowego z 2008r. Ekspert w zakresie matematyki finansowej - wyliczam nadpłaty kredytowe

UOKIK wskazuje banki, których przeliczenia walutowe są nieuczciwe

W 2018r. Prezes UOKIK opublikował stanowisko dot. klauzul waloryzacyjnych (przeliczeniowych) zamieszczanych w umowach bankowych.  Ten oficjalny dokument zawiera listę banków i stosowane przez nie nieuczciwe zapisy umowne – wraz z cytatami – które choć znajdują się w umowach kredytowych, to nie wiążą konsumentów ze względu na przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego oraz unijnej Dyrektywy 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.…

Jednocześnie zgłoszony przez stronę pozwaną wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego (k. 159) okazał się być zbędny dla wyniku sprawy, gdyż w ocenie Sądu kwestia oceny kursu stosowanego przez Bank jako „rynkowego”, nie miała znaczenia dla rozstrzygnięcia w sprawie, gdyż przy ocenie abuzywności postanowień wzorca umowy kluczowy jest stan z chwili zawarcia Umowy, nie zaś sposób jej wykonania, o czym szczegółowo będzie mowa w dalszej części uzasadnienia. Sposób wykonania zobowiązania nie może być też argumentem dla oceny czy dane, potencjalnie abuzywne postanowienie umowne, jest czy nie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami. Kluczowa dla tej oceny jest bowiem ocena indywidualna danego stosunku prawnego, ale z punktu widzenia jego konstrukcji prawnej, nie zaś potencjalnego prawidłowego sposobu wykonania.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
(sygn. akt XVI C 2914/16)

Klient pozywa PKO BP i wygrywa w 1,5 roku

 • Klient pozywa PKO BP w październiku 2016r.
 • Klient wygrywa z PKO BP w styczniu 2019r. (wyrok nieprawomocny)
  umowa Nordea Habitat jest nieważna

 

Sędzia stwierdza, że opinia biegłego ws. ustalania kursów walutowych jest zbędna!
W mojej sprawie, świadek (bankowiec) opowiadał o tym kilka godzin (zobacz relację z rozprawy)
Dodam, że ten świadek nie pracował w banku, gdy podpisałem umowę o kredyt!!

 
W niniejszej sprawie sędzie przytacza bogate orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Pamiętaj, że Polska jest w UE, a prawo wspólnotowe ma pierwszeństwo przed prawem krajowym!WAŻNE fragmenty wyróżnione KOLOREM

 

 • ZIELONY – twierdzenia klienta
 • CZERWONY – twierdzenia banku
 • ŻÓŁTY – sąd ustalił
 • NIEBIESKI – sąd zważył

Zenon Frankster

Konsument, który pozwał Getin Noble Bank ws. tzw. kredytu frankowego z 2008r. Ekspert w zakresie matematyki finansowej - wyliczam nadpłaty kredytowe

Sąd oddalił wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka M.D. jako nieistotny dla rozstrzygnięcia. Z punktu widzenia oceny umowy banku z konsumentem nie ma znaczenia dla sprawy praktyka bankowa i obowiązujące u pozwanego procedury.
(…)
skoro powodowie nie negocjowali z pozwanym przed nawiązaniem spornego stosunku prawnego, a z całą pewnością nie z udziałem M.D. Umowa ta została zawarta na zasadzie adhezyjnej gdzie jest treść, w szczególności w zakresie klauzul waloryzacyjnych, została przedstawiona powodom przez pozwanego.
Sąd Okręgowy w Warszawie
(sygn. akt II C 315/17)

Klient pozywa mBank i wygrywa w 1,5 roku roku

 • Klient pozywa mBank w kwietniu 2017r.
 • Klient wygrywa z mBankiem w listopadzie 2018r. (wyrok nieprawomocny), czyli bank ma zwrócić nadpłatę z odsetkami ustawowymi, a raty kredytowe wyliczać w oparciu kwotę wypłaconych PLN z oprocentowaniem opartym o LIBOR CHF – bo klauzule przeliczeniowe nie wiążą klienta

 

Sędzia stwierdza, że przesłuchania etatowego świadka mBanku jest zbędne!
W mojej sprawie, taki świadek zeznawał kilka godzin (zobacz relację z rozprawy)
W niniejszej sprawie sędzie przytacza bogate orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.ważne fragmenty wyróżnione kolorem

Prezes UOKIK przedstawia istotny pogląd ws. frankowicza

Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, ale w sprawach frankowych kredytobiorców wspierają także inne organy administracji RP. Niedawno w mojej sprawie przeciwko Getin Noble Bank istotny pogląd przedstawił Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK). Aby uzyskać takie wsparcie – po pozwaniu banku i wymianie pism procesowych – złożyłem stosowny wniosek do Prezesa UOKIK.   Istotny pogląd UOKIK –…

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Konfigurację plików możesz zmienić w ustawieniach. Szczegóły przeczytasz w polityce prywatności. Rozumiem i akceptuję