Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa

r.pr. Marek Skrobacki poinformował, że Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, w składzie ASR Michał Maj, zwrócił się z pytaniem do TSUE (sygn. C-82/21) dotyczącym przedawnienia roszczeń konsumentów – Frankowiczów z mBanku.

Czy art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, a także zasady równoważności, skuteczności i pewności prawa należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie wykładni sądowej przepisów krajowych, zgodnie z którą roszczenie konsumenta o zwrot niesłusznie zapłaconych kwot na podstawie nieuczciwego warunku umowy zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem ulega przedawnieniu po upływie terminu dziesięciu lat, który zaczyna biec od dnia każdorazowego spełnienia świadczenia przez konsumenta, także w wypadku, kiedy konsument nie wiedział o nieuczciwym charakterze tego warunku?

Postanowienie SR dla Warszawy-Śródmieścia z 13.10.2020 r., sygn. akt I C 2262/19

Zenon Frankster

Ekspert, który wspiera prawników i frankowiczów w wyliczeniach roszczeń. Konsument, który pozwał Getin i PKO ws. tzw. kredytu frankowego.

Dodaj komentarz

Podziel się z nami swoją opinią lub doświadczeniami. Zapraszamy do dyskusji.