Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa o kredyt "Ekstra Lokum"
  • pozew z 07.2019
  • wyrok z 20.12.2019, sygn. akt I C 266/19
  • wyrok w 5 miesięcy

Sąd Okręgowy w Legnicy, w składzie SSO Adam Mika, ustalił że nieważna jest umowa o kredyt EKSTRALOKUM, oferowana przez d. Kredyt Bank S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.). Sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone kwoty w PLN i CHF oraz koszty zastępstwa procesowego w podwójnej wysokości. Wyrok bez teorii salda. Sąd wskazał przy tym na istnienie interesu prawnego w rozumieniu art. 189 k.p.c. w żądaniu o ustalenie nieważności stosunku prawnego zgłaszanym obok żądań pieniężnych, stwierdzając, iż samo zasądzenie zwrotu nienależnie spełnionych świadczeń bankowi nie przesądzałoby o stwierdzeniu nieważności samej umowy kredytu.

r.pr. Agnieszka Osowiecka-Wasiak