Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa

po wyeliminowaniu tego rodzaju klauzul
utrzymanie umowy o charakterze zamierzonym przez strony
nie jest możliwe, co przemawia za jej nieważnością.

wyrok SN: II CSKP 285/22

Przepisy Prawa bankowego nie dają bankowi prawa
do konstruowania umów kredytu w taki sposób,
by uzyskiwać jeszcze dodatkowe wynagrodzenie
ponad odsetkami i prowizją.

KREDYT BANKOWY = udostępnienie środków płatniczych
tj. pieniądza bezgotówkowego kreowanego przez banki komercyjne
(bank robi „klik” i jest „kasa”)

POŻYCZKA PIENIĘŻNA = przeniesienie własności posiadanych pieniędzy
tj. banknotów i moment emitowanych przez Narodowy Bank Polski
(NBP ponosi koszty druku)

Kredytodawca wyraża zgodę, aby wszelkie koszty i opłaty związane
z Programem DOM BankAssurance w trakcie uczestnictwa w Programie
były doliczane do kwoty kredytu w trybie podwyższania bieżącego
salda kredytowego, a w przypadku ubezpieczenia nieruchomości
od ognia i innych zdarzeń losowych do raty kredytu.

— Rejestr Klauzul Niedozwolonych, wpis nr 3519

Jeżeli bank obiera strategię negowania
roszczeń dłużnika i w związku z tym
nie dochodzi w czasie właściwym
zwrotu kapitału, musi się liczyć z tym,
że wskutek własnej bezczynności
doprowadzi do przedawnienia się tego roszczenia.

i chronimy interes klienta roszczeniami ewentualnymi
( ostrożność procesowa jest wskazana

klienta jest ważny ochronę roszczeniami ewentualnymi
( ostrożność procesowa jest wskazana

Skutek wynika z mocy prawa,
a nie uprawnienia konsumenta

pkt (36)
W związku z tym na pytania pierwsze i drugie należy odpowiedzieć, że art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy powinny być interpretowane w ten sposób, iż sąd krajowy, który stwierdza z urzędu nieuczciwy charakter warunku umownego, nie ma obowiązku, by w celu wyciągnięcia skutków z tego stwierdzenia czekać na to, że konsument poinformowany o jego prawach złoży oświadczenie, wnosząc o stwierdzenie nieważności takiego warunku. Niemniej jednak zasada kontradyktoryjności nakłada co do zasady na sąd krajowy stwierdzający z urzędu nieuczciwy charakter warunku umownego obowiązek poinformowania o tym stron sporu i udzielenia im możliwości kontradyktoryjnego przedyskutowania tej okoliczności w sposób przewidziany w tym zakresie przez krajowe przepisy proceduralne.

pkt (36)
Jednak na gruncie prawa polskiego upadek umowy kredytu hipotecznego może stanowić rozwiązanie korzystne dla konsumenta również wtedy, gdy konsument nie posiada środków na natychmiastowy zwrot kapitału. W prawie polskim na podstawie art. 320 Kodeksu postępowania cywilnego 17 (k.p.c.) sąd z urzędu albo na żądanie konsumenta może bowiem w wyroku rozłożyć spełnienie zasądzonego na rzecz banku świadczenia na raty18.

Konsument pozywa bank w 2016r.,
Sąd zobowiązuje do złożenia oświadczenia na piśmie

przesyła treść pouczenia
o skutkach nieważności umowy,
zobowiązując do złożenia oświadczenia na piśmie

W sądach jak na drogach
stosujemy zasadę ograniczonego zaufania,
a przez ostrożność procesową chronimy interes klienta.

pkt (36)
W związku z tym na pytania pierwsze i drugie należy odpowiedzieć, że art.
6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy powinny być interpretowane w ten sposób,
iż sąd krajowy, który stwierdza z urzędu nieuczciwy charakter warunku umownego,
nie ma obowiązku, by w celu wyciągnięcia skutków z tego stwierdzenia czekać na to,
że konsument poinformowany o jego prawach złoży oświadczenie, wnosząc o stwierdzenie
nieważności takiego warunku. Niemniej jednak zasada kontradyktoryjności nakłada
co do zasady na sąd krajowy stwierdzający z urzędu nieuczciwy charakter warunku
umownego obowiązek poinformowania o tym stron sporu i udzielenia im możliwości
kontradyktoryjnego przedyskutowania tej okoliczności w sposób przewidziany
w tym zakresie przez krajowe przepisy proceduralne.

WYROK TSUE C-472/11 Z 21.02.2013

Zenon Frankster

Ekspert, który wspiera prawników i frankowiczów w wyliczeniach roszczeń. Konsument, który pozwał Getin i PKO ws. tzw. kredytu frankowego.

Dodaj komentarz

Podziel się z nami swoją opinią lub doświadczeniami. Zapraszamy do dyskusji.