Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa

Jak uzyskać z banku
niezbędne zaświadczenia?

Złożył do banku wniosek o poniższej treści:

Jako strona umowy kredytowej nr XXX z dnia YYY (dalej: “Umowa”),
niniejszym wnoszę o wydanie jednego lub kilku standardowych zaświadczeń,
które łącznie dokumentują sposób wykonania Umowy, tj. zawierają informacje o:
– wypłaconych transzach kredytu (data, kwota i waluta wypłaty),
– historii oprocentowania kredytu (wysokość oprocentowania i daty zmian),
– spłaconych ratach kredytowych z podziałem na kapitał i odsetki (data, kwota i waluta spłaty),
– zapłaconych opłatach, prowizjach i ubezpieczeniach (łączna kwota dla każdego rodzaju kosztu).

Proszę o przekazanie dokumentu (-ów), o którym mowa powyżej za pomocą:
– listu poleconego na adres XXX (oryginał w postaci papierowej),
– wiadomości e-mail na adres: XXX (kopię zaświadczenia w postaci elektronicznej).

Wyrażam zgodę na obciążenie mnie opłatą, która skompensuje bankowi koszt sporządzenia i wysyłki zaświadczenia.

Z poważaniem,

Imię, Nazwisko, nr Pesel

Zenon Frankster

Ekspert, który wspiera prawników i frankowiczów w wyliczeniach roszczeń. Konsument, który pozwał Getin i PKO ws. tzw. kredytu frankowego.

Dodaj komentarz

Podziel się z nami swoją opinią lub doświadczeniami. Zapraszamy do dyskusji.