Kredyt CHF

Kiedyś wciskany przez banki, dziś unieważniany przez sądy.
Klienci odzyskują pieniądze, bo raty kredytowe były i są zawyżane.

ile wynosi Twoja nadpłata?

Reklamacja ma moc ustawową

Reklamacyjna samowolka, którą uskuteczniały banki i inne podmioty rynku finansowego, skończyła się 11 października 2015 roku. Tego dnia w życie wszedł nowy, bardzo ważny akt prawny – Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Nowe, obecnie już bezwzględnie obowiązujące przepisy istotnie wzmocniły pozycję klienta, gdyż:

 • art. 6 i 7 ustawy określa max. termin na udzielenia odpowiedzi na reklamację
  • 30 dni (kalendarzowych),
  • 60 dni (kalendarzowych) w sprawach trudnych,
   W razie sporu bank będzie musiał udowodnić, że wysłał odpowiedź do klienta w terminie.
   Jeśli wyśle list polecony, tj. rejestrowaną przesyłkę pocztową, sprawa jest oczywista, a data pewna. W przypadku listu zwykłego, wysłanie odpowiedzi będzie dyskusyjne z racji braku dowodów.
 • art. 5 ustawy określa sposoby udzielania odpowiedzi na reklamację
  • postać papierowa, np. pismo przesłane listem poleconym
  • inny trwały nośnik informacji, np. e-mail – ale tylko na wyraźny wniosek klienta,
   Odpowiedź musi być podpisana przez bankowca – własnoręcznie albo elektronicznie, bo odpowiedź to oświadczenie woli banku, wywołujące skutki prawne przewidziane w ustawie.
 • art. 9 ustawy określa obowiązkowe elementy odpowiedzi niekorzystnej dla klienta
  • wskazanie podstaw prawnych stanowiska banku, np. art. 69 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe
  • wskazanie podstaw umownych stanowiska banku, np. par. 3 ust. 2 Regulaminu kredytu
   Jeśli bank użyje argumentacji w stylu “nie, bo nie” to działa z naruszeniem prawa.
   Takie przypadki należy zgłaszać do KNF oraz UOKiK z żądaniem nakładania kar finansowych.
 • art. 8 ustawy określa skutek braku udzielania odpowiedzi w ustawowym terminie
  BRAK ODPOWIEDZI = UZNANIE REKLAMACJI za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.
  BARDZO WAŻNE jest aby zawsze określić żądanie wobec banku w sposób jednoznaczny, np.

  1. zwrot kwestionowanej opłaty wraz z odsetkami ustawowymi, za pomocą transferu gotówkowego tj. przekazem pocztowym, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji
  2. zapłatę kwoty 100,00 PLN, za pomocą przelewu bankowego na rachunek nr ….., w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, tytułem rekompensaty za stratę czasu i nerwów wywołaną działaniem banku.

Kiedy bank udziela odpowiedzi nieprawdziwych (takie sytuacje zdarzają się), należy zawiadomić właściwy urząd:

 1. Komisji Nadzoru Finansowego
 2. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 3. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Kiedy bank nie udziela odpowiedzi na czas lub we właściwej formie (takie sytuacje zdarzają się), należy w pierwszej kolejności zwrócić się o pomoc do:

 1. Arbitra Bankowego (gdy wartość przedmiotu sporu (WPS) jest niższa niż 8.000 PLN)
 2. Rzecznika Finansowego
 3. Sądu powszechnego

Zenon Frankster

Konsument, który pozwał Getin Noble Bank ws. tzw. kredytu frankowego z 2008r. Ekspert w zakresie matematyki finansowej - wyliczam nadpłaty kredytowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *