Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
Doprowadziło to do sytuacji, w której zastosowana klauzula waloryzacyjna sprzeczna była z naturą kredytu bankowego, istotą waloryzacji, a ponadto naruszała zasady współżycia społecznego, jako niedająca się pogodzić ze społecznym poczuciem sprawiedliwości oraz ekwiwalentności świadczeń, a także dobrymi obyczajami w stosunkach z konsumentami. Z tych względów omawiane postanowienia umowne pozostawały w sprzeczności z art. 69 ust. 1 w zw. z art. 3531, 3581 § 2, 5 k.c. i jako takie,na podstawie art. 58 § 1 k.c. były nieważne. To zaś pociągało za sobą nieważność całej umowy.Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt. III C 75/16)[alert]Sąd Okręgowy napisał także w uzasadnieniu tego wyroku z 2016-12-02Z tego punktu widzenia treść łączącego strony stosunku prawnego była sprzeczna z art. 69 ust. 1 i art. 69 ust. 2 pkt 2 Prawa bankowego, co powodowało, że zgodnie z art. 58 § 1 k.c. cała umowa była nieważna. - Niezależnie od powyższych wywodów, nieważność umowy można było wywieść na innej podstawie prawnej.NIEPRAWOMOCNE UNIEWAŻNIENIE KREDYTU w 1 rok
  • w styczniu 2016r. kredytobiorca wniósł pozbawienie wykonalności [tooltip tip="Bankowy Tytuł Egzekucyjny"]BTE[/tooltip]
  • w grudnia 2016r. bank przegrywa nieprawomocnie (nieważność całej umowy kredytowej)
  • bank odwołał się od wyroku
Prawnikiem kredytobiorcy był r.rp. Krzysztof Orski [/alert]

Zenon Frankster

Ekspert, który wspiera prawników i frankowiczów w wyliczeniach roszczeń. Konsument, który pozwał Getin i PKO ws. tzw. kredytu frankowego.

Dodaj komentarz

Podziel się z nami swoją opinią lub doświadczeniami. Zapraszamy do dyskusji.