Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
Kiedyś myślałem, że banki legalnie zarabiają na odsetkach, opłatach i prowizjach. Teraz już wiem, że banki oszukują metodą na monit, zaświadczenie czy franka (nie wyłudzają na wnuczka). W przypadku podejrzenia lub identyfikacji wyłudzenia, nieuczciwy bank powinien co najmniej otrzymać reklamację i wezwanie do zapłaty, tytułem zwrotu kwot pobranych nienależnie. Przykładowo udzielając kredyty na większe kwoty, które są uregulowane w ustawie Prawo bankowe (kredyty na mniejsze kwoty są uregulowane w ustawie o kredycie konsumenckim):
  • BANKI NALICZAJĄ ODSETKI OD NIEWŁAŚCIWYCH KWOT, w przypadku kredytów typu NIBY-CHF, nie naliczają odsetek od kwoty wykorzystanego kredytu, lecz od salda zadłużenia wyrażonego w walucie obcej, co jest sprzeczne z art. 69 Prawa Bankowego
  • BANKI ZAWYŻAJĄ OPŁATY,jakie pobierają na podstawie cenników, w związku z wykonaniem [tooltip tip="innych niż czynności bankowe w rozumieniu art. 5 Prawa Bankowego"]innych czynności[/tooltip]. Opłaty bankowe winny pełnić wyłącznie funkcję kompensacyjną, tj. pokryć poniesione koszty usług obcych (koszty własne bank powinien pokryć z [tooltip tip="w kredycie niekonsumenckim, dozwolone prawem wynagrodzenie banku z tytułu wykonywania czynności bankowej określonej w art. 5 ust. 1 pkt 3 PB (udzielenie kredytu) jest określone w Rozdziale 5 PB (Kredyty i pożyczki pieniężne oraz zasady koncentracji zaangażowań), a więc wyłącznie odsetki (art. 69 PB) i prowizja (art. 69 i 77 PB), o ile jest określona w umowie"]własnego wynagrodzenia[/tooltip] tj. odsetek i ew. prowizji).
  • BANKI STOSUJĄ NIELEGALNE PROWIZJEjakie pobierają na podstawie cenników, które są sprzeczne z art. 69 i 77 Prawa Bankowego:
    • legalna prowizja od udzielonego kredytu (art. 69 PB)
    • legalna prowizja od niewykorzystanego kredytu (art. 77 PB)
  • BANKI STOSUJĄ NA NIELEGALNY SPREAD, jaki pobierają na podstawie niedozwolonych postanowień umownych, pomimo, że nie prowadzą skupu i sprzedaży wartości dewizowych (dokonują jedynie przeliczeń księgowych), co jest sprzeczne z art. 69, 77 i 110 Prawa Bankowego.
Niestety zdarzają się przypadki, kiedy to bank obciąża klienta kwotami zawyżonymi, bez podstawy prawnej albo bez podstawy umownej. [author_info]

Zenon Frankster

Ekspert, który wspiera prawników i frankowiczów w wyliczeniach roszczeń. Konsument, który pozwał Getin i PKO ws. tzw. kredytu frankowego.

Dodaj komentarz

Podziel się z nami swoją opinią lub doświadczeniami. Zapraszamy do dyskusji.