Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
Kiedyś myślałem, że banki to instytucje zaufania publicznego, którym można ufać. Teraz już wiem, że:
  • BANKI TWORZĄ NIEUCZCIWE UMOWYtj. oparte o regulaminy, których warunki są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy konsumentów, co jest potwierdzone ponad 450 wpisami do oficjalnego Rejestru Klauzul Niedozwolonych (branża: usługi bankowe).
  • BANKI NIE DOTRZYMUJĄ UMÓW, których warunki same ustalały, gdy okoliczności przestają sprzyjać ich interesom, co jest potwierdzone wynikami kontroli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK).
  • BANKI BŁĘDNIE OBLICZAJĄ RATY I OPŁATY, bo mają błędy w swoich systemach komputerowych, o czym dowiadują się m.in. z reklamacji. Często bankowe wpadki opisują media, a także są przedmiotem postępowań administracyjnych, które kończą się karami finansowymi dla banków.
  • BANKI INTERPRETUJĄ UMOWY WBREW PRAWUtj. uznają, że nieprecyzyjne zapisy regulaminów - skutek braku należytej staranności banku - należy tłumaczyć na korzyść jego twórcy, co jest sprzeczne z art. 358 § 2. Kodeksu Cywilnego:
    Wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały. Postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta.
  • BANKI WYKONUJĄ UMOWY WBREW PRAWUtj. uznają, że niedozwolone postanowienia umowne zawarte w regulaminach wiążą konsumentów, co jest sprzeczne z art. 3851 § 1. Kodeksu Cywilnego:
    Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem [tooltip tip="Nigdy przedmiotem indywidualnych negocjacji z klientem nie jest treść bankowych wzorców umownych, czyli np. regulaminów, ogólnych warunków umów, tabel opłat i prowizji. Zawsze dokumenty tego typu są ustalane jednostronnie przez bank"]nieuzgodnione indywidualnie[/tooltip] nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne)
  • BANKI PRZEGRYWAJĄ W SĄDACHz oszukanymi klientami, którzy pozwali bank albo sami zostali pozwani przez nieuczciwy bank, co jest potwierdzone wieloma wyrokami sądowymi.
Dodam, że coroczne sprawozdania z działalności Komisji Nadzoru Finansowego(KNF) zawierają informacje potwierdzające fakty, że banki nie dostosowują swoich praktyk do przepisów prawa, jak również nie wypełniają należycie rekomendacji nadzorczych. Konkretne przykłady (wraz linkami do dokumentów i numerami stron) znajdziesz m.in. w poniższych prezentacjach: [columns size="2" gap="20px"]Kredyt czyli umowa swobodnie nazwana[/columns] [author_info]

Zenon Frankster

Ekspert, który wspiera prawników i frankowiczów w wyliczeniach roszczeń. Konsument, który pozwał Getin i PKO ws. tzw. kredytu frankowego.

Dodaj komentarz

Podziel się z nami swoją opinią lub doświadczeniami. Zapraszamy do dyskusji.